1310- Phú Mỹ Hưng

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt

Công suất: 10.000 m3 ngày/đêm

Tiêu chuẩn xả thải:  QCVN 14/B

Quy trình công nghệ: Tiền xử lý, mương oxy hóa xử lý sinh học, xử lý bùn.