1412 – Pou Sung

Loại nước: Nước sinh hoạt

Công suất: 20.000 l/h

Tiêu chuẩn xả thải:

Quy trình công nghệ: Làm mền